Nowoczesne narzędzie edukacji zawodowej w Tanzanii

MODERNIZACJA DZIAŁU MECHANICZNEGO I HYDRAULICZNEGO W SZKOLE TECHNICZNEJ DBYTC W IRINDZE

Dzięki otrzymanej w konkursie Polska pomoc rozwojowa dotacji w kwocie 549 303,00 PLN już po raz drugi rozpoczynamy działania w placówce salezjańskiej w Irindze. Celem projektu jest wsparcie edukacji zawodowej miejscowej młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, a tym samym zapewnienie im w przyszłości godnej pracy i rozwój przedsiębiorczości w Tanzanii.

Nowe możliwości dla uczniów szkoły technicznej w Irindze

Szkoła Techniczna Don Bosco (DBYTC) w Irindze działa nieprzerwanie od 1983 roku. W tej chwili uczy się w niej 260 uczniów pełnych kursów i 45 uczniów kursów krótkoterminowych w ośmiu działach: spawalniczym, drukarskim, stolarskim, elektrycznym, mechanicznym, krawieckim, murarskim oraz hydraulicznym. Istotnym jest fakt, że uczniowie szkoły pochodzą głównie z obszarów wiejskich, z rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem. Stoją oni u progu dorosłego życia, nie mając perspektyw na to, by uzyskać wyższą edukację. Projekt przeznaczony jest więc dla osób mających potencjał, ale zagrożonych wykluczeniem przez swoją sytuację materialną. Pozwoli on na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej względem ich rówieśników oraz poprawi ich pozycję na rynku pracy.

Udogodnienia w placówce i szkolenia

W ramach projektu ma zostać zmodernizowany i doposażony dział mechaniczny, który zapewni studentom możliwość nauki w komfortowych warunkach, dając im dostęp zarówno do pomocy multimedialnych, jak i do specjalistycznych urządzeń powszechnych na rynku pracy. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych maszyn, nauczyciele przejdą kompleksowe szkolenie z ich obsługi i konserwacji, tym samym podwyższając też swoje kwalifikacje. Drugim filarem projektu jest budowa warsztatu hydraulicznego, dzięki któremu szkoła będzie mogła przyjąć większą liczbę studentów, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu i jakości prowadzonych zajęć oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i pomocy multimedialnych.

Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w szkoleniu z zakresu psychologii, metodyki nauczania i pracy z młodzieżą ze środowisk zdefaworyzowanych, a sami uczniowie w szkoleniu, mającym na celu wzmocnienie ich umiejętności interpersonalnych.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w realizacji projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.