Awassa – podsumowanie projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej!

Wraz z końcem roku, kończymy projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej realizowany w Awassie we współpracy z Fundacją Dzieci Etiopii “Barkot”. Fundacja prowadzi ośrodek dla dzieci ulicy. Projekt oznaczał dla nas 5 miesięcy intensywnej i bardzo wymagającej pracy. Cieszymy się przeogromnie, że ten wysiłek się opłacił i że przez wiele kolejnych lat będziemy mogli obserwować owoce naszej pracy.

Celem ośrodka “Barkot” jest kompleksowa pomoc dzieciom ulicy poprzez dawanie perspektyw na przyszłość, dawanie możliwości edukacji i wspieranie podopiecznych aż do momentu, gdy ich rodziny albo one same będą w stanie się usamodzielnić. W oparciu o tę misję został przygotowany plan projektu, który zakładał 7 działań.

Doposażenie ośrodka

Ośrodek “Barkot” zapewnia podopiecznym zarówno opiekę całodobową, jak i przyjmuje dzieci na pobyt dzienny zapewniając im wyżywienie oraz uczestniczenie w zajęciach. Doposażenie funkcjonującego już i przyjmującego chłopców ośrodka, było kluczowe, gdyż dzięki niemu mogliśmy zapewnić realizację dalszych działań oraz poprawę jakości już realizowanych. Zakupione sprzęty zapewnią podopiecznym godne i bezpieczne warunki życia. Działanie miało na celu również zwiększenie liczby wychowanków. Ośrodek został przygotowany na przyjęcie 20 chłopców na pobyt stały oraz prowadzenie zajęć dla dzieci dochodzących. W ramach działania zakupiono: komplet mebli, łóżka, materace, koce, ręczniki, okrycia wierzchnie dla dzieci, pralkę oraz tablicę do prowadzenia zajęć. 


Dostosowanie ośrodka do przyjęcia dziewczynek, w tym realizacja zajęć adresowanych do dziewczynek

Problem dzieci ulicy w Etiopii w znacznej mierze dotyczy dziewczynek. Ich sytuacja jest trudna, dlatego, że priorytetem rodzin jest przeważnie edukacja chłopców. Dziewczynki są często pomijane w procesie edukacji. Dlatego kolejnym krokiem było dostosowanie ośrodka do przyjęcia dziewczynek i zapewnienie im resocjalizacji instytucjonalnej, czyli możliwości stałego przebywania w ośrodku. Dotychczas nie było możliwości na przyjęcie na pobyt stały zarówno chłopców, jak i dziewcząt. W ramach dofinansowania wynajęty został dodatkowy budynek, który został odpowiednio przystosowany. Zakupiono meble, łóżka, materace, ręczniki, drobne sprzęty gospodarstwa domowego, niezbędne urządzenia takie jak lodówka, kuchenka oraz ubrania. 

Na początku dziewczynki były zapraszane na dedykowane dla nich zajęcia. Po kilku tygodniach regularnego odwiedzania ośrodka, wybrano 9 dziewczynek, które zostały przyjęte do na stałe. Dziewczynkom zostało zapewnione pełne wyżywienie, opieka medyczna, odzież, obuwie. Przygotowano tygodniowy plan zajęć. Nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka i realizacją zajęć czuwa zatrudniony manager oraz wychowawcy. 

Przyjęcie do ośrodka zakłada uczestniczenie podopiecznych w programie resocjalizacji i przedstawiania im alternatyw do życia, które znają z ulicy. Prowadzone zajęcia mają wyposażyć dzieci w dodatkowe umiejętności i pomóc w nadrobieniu zaległości edukacyjnych. 

W ramach projektu realizowano zajęcia tematyczne oraz resocjalizacyjne, takie jak: zajęcia z tańca, zajęcia z podstaw szkolnych, zajęcia z poradnictwa życiowego, etykę, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z robienia biżuterii. Zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci!

Cykl szkoleń dla pracowników do pracy z dziećmi

Kolejne działanie miało na celu podniesienie kompetencji i wiedzy wychowawców i pracowników ośrodka. Zorganizowano cykl szkoleń dotyczący pracy z dziećmi i młodzieżą z trudną przeszłością. Na szkolenia zostali zaproszeni wszyscy pracownicy ośrodka “Barkot” oraz pracownicy innych organizacji prowadzących działania adresowane do dzieci i młodzieży w Awassie. 

Zrealizowano cztery szkolenia: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z trudna przeszłością, Resocjalizacja dzieci ulicy, Kreatywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, Nauczanie z obsługi komputera. Szkolenia były prowadzone przez trenerów, ekspertów w swoich dziedzinach. 


Prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci 

Do tej pory w ośrodku prowadzono zajęcia wyrównawcze dla dzieci, naukę alfabetu i liczb, podstawy matematyki, zajęcia plastyczne, gry i zabawy – przeważnie grę w piłkę nożną oraz w piłkarzyki stołowe, które uległy znacznemu zniszczeniu. Ponadto w ramach poradnictwa poruszane były różne tematy o życiu w społeczeństwie, rodzinie, relacjach międzyludzkich, uzależnieniach. Dzieci przebywające w ośrodku i chodzące do formalnej szkoły, otrzymywały również pomoc w nauce ze strony wychowawców. Ze względu na brak materiałów edukacyjnych zajęcia były zwykle prowadzone jedynie słownie i przy użyciu tablicy i markera. Projekt umożliwił wprowadzenie różnych metod nauczania z wykorzystaniem nowych narzędzi. Wprowadzono także nowe rodzaje zajęć. 

Wyposażyliśmy salę komputerową, co umożliwiło rozpoczęcie zajęć komputerowych dla dzieci. Zakupiliśmy zestawy książek i podręczników do prowadzenia zajęć z biblioterapii. Dodatkowo wprowadzono zajęcia o zdrowiu i higienie oraz multimedialne zajęcia edukacyjne. 


Aktywizacja zawodowa rodziców

W ramach przedostatniego już działania, stworzyliśmy warsztaty zawodowe dla opiekunów i rodziców podopiecznych. Ich celem jest wyposażenie dorosłych w umiejętności praktyczne i wiedzę fachową, które umożliwią znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnego przedsiębiorstwa na lokalnym rynku. Działanie obejmowało wynajęcie przestrzeni, zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyposażenie warsztatów w niezbędny sprzęt i narzędzia oraz realizację zajęć dla kursantów. Wyposażenie warsztatów zapewni realizację podobnych działań również w przyszłości. Przygotowano i zrealizowano warsztaty: stolarski, krawiecki oraz fryzjersko-kosmetyczny. Przeprowadzone z kursantami ankiety ewaluacyjne wykazały, że byli bardzo zadowoleni z zajęć w których mogli wziąć udział. Jako szczególnie cenne wskazali to, że mogli nauczyć się nowych i praktycznych umiejętności. 

Wsparcie edukacji dzieci z ubogich rodzin

Ostatnie działanie polegało na przygotowaniu wyprawki szkolnej dla dzieci z ubogich rodzin. Przygotowano 53 zestawy, które składały się z: zeszytów, przyborów szkolnych, plecaków, szytych na miarę mundurów oraz butów. Dzięki takiemu wyposażeniu dzieci rozpoczęły lub kontynuowały (w zależności od wieku) naukę w roku szkolnym 2021/22. Dodatkowo, dzięki wyprawce, uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych w warunkach domowych.  

Wszystkie zajęcia adresowane do dzieci oraz warsztaty dla dorosłych będą kontynuowane w przyszłości. Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie wdrożone działania pomogą dzieciom w odnalezieniu swojej drogi i przyszłości z dala od niebezpieczeństw i zgubnych wpływów ulicy.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc