Etiopia: Wyrównanie szans dzieci wykluczonych społecznie w Awassie (zwłaszcza dziewczynek) poprzez resocjalizację oraz aktywizację zawodową ich rodzin

Awassa jest szybko rozwijającym się miastem, gdzie problem dzieci ulicy jest bardzo widoczny, a ich liczba gwałtownie rośnie. Dzieci przychodzą do miasta często z pobliskich lub odległych wiosek ze względu na ubóstwo w domu, problemy rodzinne, przemoc domową i zły wpływ rówieśników. W Awassie wiele rodzin żyje w skrajnej biedzie ze względu na brak stałych dochodów. Nie mogą znaleźć pracy ze względu na brak edukacji (wg cia.gov w Etiopii 50% dorosłych nie potrafi czytać ani pisać). Tym samym ich dzieci nie mają przez to dostępu do edukacji i wychodzą żebrać na ulicę. W konsekwencji w przyszłości również nie znajdą zatrudnienia. Dzieci żyjące na ulicy uczą się roszczeniowości – są w stanie utrzymywać się z wyżebranych pieniędzy, które bardzo często wykorzystują w niewłaściwy sposób. Nabierają złych nawyków, uzależniają się, tracą nadzieję na lepszą przyszłość i odrzucają sensowną pomoc, gdy ta się pojawi. Wśród dzieci ulicy wskaźnik porzucania szkoły jest bardzo wysoki, gdyż dotyczy około 84% z nich. Ponadto 16% dzieci ulicy nie ma dostępu do podstawowej edukacji. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie będą marginalizowane w społeczeństwie (Human Right Watch Report on Street Children 2005). W Etiopii bardzo wysoki jest też poziom bezrobocia (wg cia.gov wśród ludzi młodych wynosi 25%). 

W odpowiedzi na powyższe problemy powstała, założona przez Polkę, Fundacja Dzieci Etiopii “Barkot”. W ramach jej działalności od października 2019 roku w Awassie prowadzony jest ośrodek resocjalizacyjny w, gdzie przychodzą i mieszkają dzieci ulicy. Fundacja zatrudnia lokalnych pracowników w Etiopii.

Celem ośrodka jest kompleksowa pomoc dzieciom ulicy poprzez dawanie perspektyw na przyszłość, dawanie możliwości edukacji i wspieranie aż do momentu, gdy ich rodziny albo one same będą w stanie się usamodzielnić. 

Ze szczegółową działalnością Fundacji zapoznajcie się tutaj: https://barkot.pl/aktualnosci/ 

Jako SWM, dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2021 wesprzemy w tym roku działalność ośrodka. 

Co nas czeka? 

Czeka nas sporo pracy, ale tym bardziej już z niecierpliwością wyczekujemy jej efektów! :)

Doposażymy ośrodek tak, aby dostosować placówkę do przyjęcia większej liczby wychowanków. Zakupione zostaną odpowiednie meble – szafy i krzesła, dodatkowe łożka, materace do spania oraz pościel. Dom dla chłopców wyposażymy w dodatkowe miski do prania ręcznego oraz ręczniki dla dzieci. Zakupiona zostanie również pralka automatyczna. Zakupione sprzęty zapewnią podopiecznym godne warunki bytowe. 


Część ośrodka zostanie przystosowana do przyjęcia dziewczynek. Obecnie podopiecznymi są wyłącznie chłopcy. Aby to umożliwić wynajęty zostanie czasowy budynek pobytu dla dziewcząt. Część mieszkalna zostanie wyposażona w sprzęty codziennego użytku: lodówkę, akcesoria kuchenne, łóżka, materace, pościele, szafy na rzeczy osobiste, ręczniki. W ośrodku zostanie zatrudniona wychowawczyni dziewcząt oraz prowadzone będą zajęcia aktywizujące z tańca, robienia biżuterii oraz prac plastycznych.

Dla obecnych pracowników ośrodka, mieszkańców Awassy, przeprowadzimy cykl szkoleń zwiększający kompetencje do pracy z dziećmi. 15 wychowawców weźmie udział w szkoleniach dotyczących: kreatywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z trudną przeszłością, resocjalizacji dzieci ulicy, nauczania obsługi komputera. 

Dofinansowanie pozwoli również na prowadzenie szeregu zajęć rozwojowych dla dzieci: zajęcia komputerowe, zajęcia z biblioterapii, zajęcia o zdrowiu i higienie, multimedialne zajęcia edukacyjne. Budżet projektu pozwoli na wynajęcie sal do prowadzenia zajęć, zakup niezbędnego sprzętu jak laptop i projektor oraz wynagrodzenie pracy nauczycieli.

Niezwykle ważnym działaniem będzie aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów dzieci. Stworzone zostaną warsztaty zawodowe, które będa funkcjonować także po zakończeniu projektu. Dofinansowanie zagwarantuje wynajem pomieszczeń, zakup niezbędnego sprzętu oraz zatrudnienie instruktorów z poszczególnych dziedzin. W ramach warsztatów stolarskich, krawieckich lub fryzjersko-kosmetycznych dorośli opiekunowie dzieci, zdobędą zawód oraz szansę na zapewnienie dzieciom stabilnych i godnych warunków życia.

Aby umożliwić podjęcie lub kontynuację edukacji 50 uczniom, zakupimy wyprawkę szkolną: zeszyty, przybory i plecaki, szyte na miarę mundurki oraz buty.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc

Nazwa zadania: Wyrównanie szans dzieci wykluczonych społecznie w Awassie (zwłaszcza dziewczynek) poprzez resocjalizację oraz aktywizację zawodową ich rodzin.

Opis:

Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją „Barkot” w Awassie ma na celu wyrównanie szans dzieci wykluczonych społecznie poprzez resocjalizację i zapewnienie dostępu do edukacji oraz aktywizację zawodową ich rodzin i zmarginalizowanej młodzieży poprzez nabycie praktycznych umiejętności. Zakłada on szereg działań, które składają się na rozwój i poszerzenie spektrum działań prowadzonego przez fundację szerokiego programu resocjalizacyjnego odpowiadającego na problemy zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych żyjących w skrajnym ubóstwie. Ośrodek zapewniający chłopcom ulicy stałą resocjalizację instytucjonalną zakończoną reintegracją do rodzin zostanie doposażony, aby móc przyjąć większą liczbę wychowanków, a także otworzyć swój program dla dziewczynek, co z powodu braku warunków lokalowych oraz odpowiedniego programu zajęć dedykowanego dziewczynkom nie było do tej pory możliwe. Dotychczasowy program wzbogacony zostanie o nowe zajęcia rozwojowe, które znacznie ułatwią dzieciom proces reintegracji społecznej i szkolnej. Dzięki szkoleniom wychowawcy podniosą swoje kwalifikacje do pracy z młodzieżą wykluczoną. Ponadto projekt zakłada aktywizację zawodową dla rodziny dzieci oraz ubogiej młodzieży (szczególnie kobiet) z okolicy poprzez stworzenie warsztatów zawodowych i przeprowadzenie szkoleń. W efekcie projekt przyczyni się do redukcji nierówności, wyrównania szans osób ze środowisk defaworyzowanych oraz redukcji ubóstwa.

Wartość finansowania: 450 911,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 450 911,00 PLN