Kenia: Wyrównanie szans młodzieży z ubogich środowisk w Nairobi w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej poprzez modernizację działu mechanicznego i krawieckiego w szkole technicznej Boys Town

Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc możliwe będzie doposażenie obu warsztatów oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Bieda i bezrobocie, z którymi stykają się na co dzień rodzą przestępczość, uzależnienia i zagrożenie HIV/AIDS. To niełatwa codzienność, z którą każdego dnia mierzyć musi się młodzież zamieszkująca slums Kibera w Nairobi. Według danych ONZ liczy on ok. 1 mln mieszkańców. Spośród nich tylko 20% ma dostęp do elektryczności, brak też dostępu do bieżącej wody. Ciężkie doświadczenia skutkują niską samooceną, co zmniejsza szanse na rynku pracy. Te szanse daje im salezjańska szkoła Boys Town, która nie tylko zapewnia wykształcenie, ale jest też ośrodkiem wychowawczym i przyjaznym miejscem rozwoju.

Boys Town jest od lat cenioną placówką dającą wykształcenie zawodowe (80% absolwentów znajduje pracę). Obecnie jakość szkoleń w dziale krawiectwa (ważnym dla dziewcząt) przestała spełniać wymogi konkurencyjności z powodu
przestarzałych typów maszyn. Ponieważ coraz popularniejsze jest wyszywanie na ubraniach i produktach reklamowych
nazw firm, na rynku zwiększyło się zapotrzebowanie na umiejętności hafciarskie. Aktualnie szkoła posiada tylko jedną
hafciarkę. Podobnie w dziale mechaniki samochodowej, gdzie brakuje choćby podnośnika do aut. Modernizacja obu
działów realnie zwiększy szanse młodych na zdobycie dobrej pracy i możliwości utrzymania. Badania w Kenii pokazują
konieczność szkolenia młodych w zakresie umiejętności życiowych, aby zapewnić im holistyczny rozwój (WYD study, por. ziziafrique.org). Brak tych umiejętności sprawia, że młodzi ludzie nie spełniają wymogów pracodawców np. w zakresie zarządzania. Szkolenia z umiejętności miękkich przyczynią się do rozwiązania tego problemu i ułatwią młodym start na rynku pracy.

Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc możliwe będzie doposażenie obu warsztatów oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań realizowanych w Boys Town przez SWM. Przy współfinansowaniu ze
środków MSZ zrealizowano dwa projekty. 1) Wyrównanie szans w dostępie do edukacji zawodowej młodzieży z ubogich dzielnic Nairobi poprzez rozbudowę i modernizację działu mechanicznego szkoły technicznej Boys Town w Nairobi” w 2012r. Dzięki niemu powstał nowy budynek i zakupiono sprzęt diagnostyczny do działu mechanicznego. 2) „Zwiększenie dostępu do edukacji i praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt” w 2016r. Jego rezultatem był nowy budynek szkolny dla uczennic, dzięki czemu wzrosła ich liczba. Rozpoczęto też szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz zakup książek. Efekty i pozytywny odbiór przez
beneficjentów (sami nauczyciele i uczniowie prosili o tego typu szkolenia) wpłynęły na decyzję o realizacji kolejnych
działań jako poszerzenie wcześniej realizowanych projektów.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc

Nazwa zadania: Wyrównanie szans młodzieży z ubogich środowisk w Nairobi w dostępie do wysokiej jakości edukacji zawodowej poprzez modernizację działu mechanicznego i krawieckiego w szkole technicznej Boys Town

Opis:

Projekt ma na celu ułatwienie startu na rynku pracy dla młodzieży (szczególnie dziewcząt) ze defaworyzowanych
środowisk w Nairobi. Bezpośrednio skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town,
lecz w sposób pośredni będzie z niego korzystać także społeczność lokalna (w tym instytucje i przedsiębiorcy). Projekt
zakłada modernizację dwóch najpopularniejszych wśród uczniów działów – krawieckiego i mechanicznego, poprzez
zakup nowoczesnych maszyn odpowiadających normom rynkowym. Pozwoli to wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły
dostosowując ją do wymagań obecnego rynku pracy i umożliwiając uczniom praktykę na urządzeniach
odpowiadających najnowszym standardom, których obsługa wymagana jest przez pracodawców. Zakup nowych maszyn umożliwi też przeszkolenie większej liczby osób oraz zwiększy możliwości produkcyjne obu działów, które zapewniają utrzymanie finansowe szkoły i najuboższych uczniów oraz pracę części absolwentów. Ważny element projektu będą stanowiły działania szkoleniowe: szkolenie dla nauczycieli działu mechanicznego i krawieckiego z obsługi nowych maszyn oraz możliwości ich wykorzystania podczas zajęć z uczniami oraz szkolenie dla wszystkich uczniów szkoły w zakresie umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy.
Modernizacja obu działów oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów będą stanowić odpowiedź na główne problemy
lokalnej młodzieży jakimi są ubóstwo i bezrobocie.

Wartość finansowania: 389 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 389 000,00 PLN